การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ
๑. สำหรับผู้ปกครองที่มองหาโรงเรียนให้ลูก
โรงเรียนจัดวันเยี่ยมชมโรงเรียนสำหรับผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในทุกวันพุธแรก และพุธที่สามของเดือน โดยผู้ปกครองโทรแจ้งชื่อเพื่อสำรองที่ล่วงหน้า ที่ธุรการ โทร ๐๒-๗๑๓-๐๒๖๐-๑
** กรุณางดนำบุตรหลานมาในวันเยี่ยมชมโรงเรียน **
๒. สำหรับโรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กร ต่างๆที่ประสงค์เข้าศึกษาดูงาน
โรงเรียนทอสียินดีแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ให้กับผู้ศึกษาดูงานทุกท่าน เพื่อให้ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป จึงขอความร่วมมือจากคณะผู้ศึกษาดูงาน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอน และระเบียบการต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนการติดต่อ

 • ส่งจดหมาย เรียน คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ระบุวัตถุประสงค์/สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ ระดับชั้น จำนวนคน รายชื่อ พร้อมตำแหน่งงาน วันที่ต้องการเข้าศึกษาดูงาน (ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์) และชื่อผู้ประสานงาน/ติดต่อ ส่งโทรสารมาที่หมายเลข ๐๒-๓๙๑-๗๔๓๓
 • โรงเรียนทอสีพิจารณา และติดต่อกลับ
 • โรงเรียนทอสีส่งแบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษาดูงาน
 • หน่วยงานที่ติดต่อกรอกแบบฟอร์มยืนยันที่ระบุความต้องการของว่างและอาหาร ส่งกลับมาทางโทรสาร
 • โรงเรียนทอสีส่งกำหนดการศึกษาดูงาน ถึงหน่วยงานที่ติดต่อ
 • โรงเรียนทอสีดำเนินการด้านต่างๆ ก่อนวันศึกษาดูงาน

ระเบียบการเข้าศึกษาดูงาน

 • กรุณาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเว็บไซต์ www.thawsischool.com ก่อนวันมาศึกษาดูงาน
 • กรุณามาถึงโรงเรียนตามเวลาที่กำหนด และอยู่ในสถานที่ที่วิทยากรแนะนำ
 • กรุณาตั้งใจร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ให้ และให้เกียรติวิทยากร ด้วยการงดพูดคุยกันเอง
 • งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะอยู่ในช่วงเวลากิจกรรม
 • ทางโรงเรียนไม่คิดค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค่าวิทยากรแต่อย่างใด แต่ขอความร่วมมือในการร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ดังนี้ ๑) เครื่องดื่มและของว่าง มื้อละ ๔๐ บาท/ท่าน ๒) อาหารกลางวัน มื้อละ ๗๐ บาท/ท่าน

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

กลับไปด้านบน