กระบวนการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม สามเหลี่ยมแห่งกัลยาณมิตร

ครู, เด็ก และผู้ปกครอง - สังคมแห่งกัลยาณมิตรเกิดกระบวนการพัฒนา
  • ปัญญา
  • จิตใจ
  • พฤติกรรม (กายและสังคม)
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายข้างต้นนี้

ปริยัติ : การเรียนรู้จากตำรา
ปฏิบัติ : การลงมือปฏิบัติสิ่งที่ตนได้ศึกษามา
ปฏิเวธ : การสรุปประเมิน การเข้าใจตลอด การบรรลุผลปฏิบัติ การวิเคราะห์ สิ่งที่ปฏิบัติ รวบรวมเป็นความรู้นำกลับสู่ กระบวนการอีกครั้ง
 
 

“ผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เชื่อว่าชีวิตจะดีงามมีค่าก็ด้วยการศึกษาต้องมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตในทุกๆด้าน ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ ด้านปัญญา ท่านจึงให้เราแบ่งเวลาในแต่ละวันให้นั่งหลับตานอกบ้าง เพื่อให้ลืมตาใน คือตาที่เห็นทางไปสู่ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง”

จากหนังสือ “หลับตาทำไม”
โดยท่านพระอาจารย์ชยสาโร

 
 
ตัวอย่างการเรียนรู้ของครู – ผู้ปกครอง – เด็ก
 


ห้องเรียนครูผู้สร้างโลก

ในการจัดการศึกษาแบบพุธปัญญานั้น ผู้ที่เป็นครูจะต้องมีความเข้าใจความหมาย และหน้าที่ของครูที่แท้จริงว่า "ครูคือผู้สร้างโลก" เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ที่จะนำพาศิษย์ไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยการพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาทิฏฐิ มีความคิดความเห็นที่ถูกตรง อันจะนำไปสู่การคิด พูด และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้เป็นครูจึงจักต้องพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนรู้ ศึกษา และพัฒนาที่ "ตนเอง" เป็นอันดับแรก
โรงเรียนพ่อแม่ผู้แสดงโลก

เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการฝึกฝนพัฒนาตนเอง เป็นพ่อแม่มืออาชีพตามหลักพุทธปัญญา ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมบ่มเพาะผู้ปกครองในรูปแบบต่างๆ ขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองพร้อมจะทำหน้าที่ "พ่อแม่ ผู้แสดงโลก" ผู้ซึ่งสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกได้โลกนอกกะลาของเด็กๆ

ในการจัดการศึกษาแบบพุธปัญญานั้น ผู้ที่เป็นครูจะต้องมีความเข้าใจความหมาย และหน้าที่ของครูที่แท้จริงว่า "ครูคือผู้สร้างโลก" เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ที่จะนำพาศิษย์ไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยการพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาทิฏฐิ มีความคิดความเห็นที่ถูกตรง อันจะนำไปสู่การคิด พูด และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้เป็นครูจึงจักต้องพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนรู้ ศึกษา และพัฒนาที่ "ตนเอง" เป็นอันดับแรก
 
หลักปฏิบัติในชุมชนพุทธปัญญา
 
ศีล ๕ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คุณธรรม ๑๒ ประการ
 
กลับไปด้านบน