ระเบียบการสมัครเรียน
เปิดเทอมการศึกษา : เดือนพฤษภาคมของทุกปี แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน
เทอมต้น กลางเดือนพฤษภาคม - ปลายเดือนกันยายน
เทอมปลาย ต้นเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนมีนาคม
เวลาเรียน
เด็กเล็ก : ๐๘.๒๐-๑๔.๓๐ น.
อนุบาล ๑ : ๐๘.๒๐-๑๕.๐๐ น.
อนุบาล ๒-๓ : ๐๘.๒๐-๑๕.๐๐ น. (วันศุกร์เลิกเรียน ๑๕.๑๕ น.)
ประถมศึกษา : ๐๗.๕๐-๑๕.๓๐ น. (วันศุกร์เลิกเรียน ๑๕.๐๐ น.)
การเปิดรับสมัคร
อนุบาล : ยื่นใบสมัคร ภายในสิ้นเดือนกันยายน เพื่อเข้าเรียนในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป
ประถมฯ : ยื่นใบสมัคร ก่อนวันที่ ๓๑ สิงหาคม เพื่อเข้าเรียนในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

ขั้นตอนการรับสมัคร

  • ผู้ปกครองติดต่อขอเข้าชม เพื่อรับฟังแนวนโยบายการเรียน - การสอนของโรงเรียน ซึ่งจัดทุกวันพุธแรก และพุธที่สาม ของเดือน เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.ตรง (ใช้เวลาประมาณ ๑.๕ ชั่วโมง)
    * กรุณาโทรแจ้งชื่อก่อนล่วงหน้า ๑ วัน ที่เบอร์โทร ๐-๒๗๑๓-๐๒๖๐-๑
  • กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายครอบครัวที่เห็นหน้าทุกคนชัดเจน (ทางโรงเรียนจะขอเอกสาร เพิ่มเติมภายหลังจากการประกาศผล)
  • ทางโรงเรียนจะติดต่อนัดหมายเพื่อพูดคุย และทำกิจกรรมกับผู้ปกครองและเด็ก หลังจากได้รับใบสมัคร
  • ประกาศผล และนัดวันชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า
กลับไปด้านบน