โรงเรียนทอสี เริ่มก่อตั้งจากระดับอนุบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ (ครูอ้อน) ครูใหญ่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนทอสี โดยได้รับการสนับสนุนทุกๆ ด้านจากครอบครัว โดยเฉพาะจากบิดามารดา (คุณดุษฎี และ คุณทอสี สวัสดิ์-ชูโต) และจากพี่เขยและพี่สาว (คุณสงกรานต์และคุณศรีวรา อิสสระ) แนวคิดการจัดการศึกษาเดิมเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ความรู้ทางวิชาการไม่ได้เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด

ในการดำเนินงานในระยะแรก
โรงเรียนทอสีได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่ายกัลยาณมิตรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการศึกษา ซึ่งโรงเรียนทอสีมีความสำนึกในบุญคุณในความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเป็นอย่างดีโดยตลอด โดยเฉพาะคุณหญิงวนิดา พูนศิริวงศ์ คุณหญิงหม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล อาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา อาจารย์อารี สันหฉวี ครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ แห่งโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย และหม่อมหลวงผกามาลย์ เกษมศรี และมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล

เริ่มต้นศึกษาและปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง
จากที่ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมภายใต้การอบรมสั่งสอนของพระอาจารย์ชยสาโร ก็พบว่าพุทธศาสนามีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาวิถีชีวิตที่เป็นบุญเป็นกุศล และเมื่อผู้บริหารและครูได้ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องมากขึ้นๆ ก็เห็นชัดว่าการศึกษาและการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องเดียวกัน การศึกษาไม่ใช่เป็นไปเพียงเพื่อหาความรู้ทางวิชาการ หรือแสวงหาทักษะเพื่อประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนและครอบครัว แต่ควรเป็นไปเพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีงามเพื่อสร้างประโยชน์ตน ประโยชน์ครอบครัว ชุมชนและสังคม การปฏิบัติธรรมทำให้เข้าใจว่า การศึกษาที่ถูกต้องและแท้จริงต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาตนเอง ชาวพุทธต้องเป็นนักศึกษาชีวิตมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนที่เป็นบุญเป็นกุศล โดยมีความเชื่อมั่นว่าพุทธศานามีหลักการและวิธีการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ


 
สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรม คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนทอสี ได้ศึกษาจากผลงานของครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการศึกษา นับตั้งแต่พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พระธรรมเทศนาและงานนิพนธ์ของพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาส ภิกขุ) และ โดยเฉพาะจากงานของเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ทั้งนี้ในการศึกษาปฏิบัติธรรม คณะครูโรงเรียนทอสีได้รับความเมตตาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจากพระอาจารย์ชยสาโร เป็นผู้นำในการอบรมสั่งสอนมาโดยตลอดจุดพลิกผัน
หลังจากที่ได้จัดการศึกษาระดับอนุบาลเป็นเวลา ๖-๗ ปี ก็มีเสียงเรียกร้องจากผู้ปกครองให้พิจารณาจัดตั้งระดับประถม จึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการกำหนดทิศทางและนโยบายของโรงเรียน ผู้บริหารจึงได้ขอคำปรึกษาจาก พระอาจารย์ชยสาโร ซึ่งพระอาจารย์ ยินดีสนับสนุนในการจัดตั้งโรงเรียนระดับประถม โดยเสนอแนะให้จัดการศึกษาเป็นวิถีพุทธ เต็มรูปแบบ ทั้งนี้พระอาจารย์พร้อมเป็นองค์ที่ปรึกษา เพื่อช่วยในการกำหนดทิศทาง และแนวดำเนินการ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนทอสี ที่มีตั้งแต่ระดับเด็กก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาล และระดับประถม จึงประกาศตัวเป็นโรงเรียน วิถีพุทธ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑โรงเรียนวิถีพุทธภายใต้การสนันสนุนของรัฐบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนา ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงกำหนดเป็นนโยบาย ให้มีทางเลือกในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามความสมัครใจ ซึ่งโรงเรียนทอสีก็ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ผ่านประสบการณ์ของโรงเรียน ในการกำหนดนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธของรัฐบาล

เครือข่ายกัลยาณมิตรโรงเรียนวิถีพุทธ
การทำงานของโรงเรียนทอสี เน้นการสร้างเครือข่ายของกัลยาณมิตรเพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปัน สนับสนุน ทั้งกำลังกาย กำลังใจซึ่งกันและกัน การร่วมมือกับชุมชน ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้โดยมีแกนกลางความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทอสี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อยและโรงเรียนรุ่งอรุณ ดังตัวอย่าง เช่น การจัดให้มี “การเปิดบ้านสามประสาน” เพื่อแสดงให้เห็นว่าการศึกษาวิถีพุทธทำได้จริงๆ เป็นการสะท้อนภาพ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งครู เด็ก ผู้ปกครอง จากทั้ง 3 โรงเรียน มุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาสังคมที่มี “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” มากขึ้นๆ


กลับไปด้านบน