ทอสีสัมพันธ์ คือจุลสารประจำโรงเรียนทอสี ที่ตีพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในโรงเรียนและชุมชน ปัจจุบันจัดพิมพ์ภาคเรียนละ ๑ ฉบับ (๒ ฉบับ/ปีการศึกษา) ทางโรงเรียนจัดไว้ทั้งในรูปเล่มฉบับกระดาษและรูปแบบ Online Flipbook

ทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ / ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  จุลสารทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ / ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕๕

อ่านทอสีสัมพันธ์ฉบับ Interactive Filpbook ที่ :
http://issuu.com/tssp/docs/tssp_55-1