ทอสีสัมพันธ์ คือจุลสารประจำโรงเรียนทอสี ที่ตีพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในโรงเรียนและชุมชน ปัจจุบันจัดพิมพ์ภาคเรียนละ ๑ ฉบับ (๒ ฉบับ/ปีการศึกษา) ทางโรงเรียนจัดไว้ทั้งในรูปเล่มฉบับกระดาษและรูปแบบ Online Flipbook

ทอสีสัมพันธ์ ๕๖/๒ 
  วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ทอสีสัมพันธ์ ฉบับประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒
ทอสีสัมพันธ์ ๕๖/๑ 
  วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ทอสีสัมพันธ์ ฉบับประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑
ทอสีสัมพันธ์ ๕๕/๒
  วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ทอสีสัมพันธ์ ฉบับประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๒
ทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ / ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  จุลสารทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ / ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕๕
ทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔ / ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  จุลสารทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔ / ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕
ทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓ / ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  จุลสารทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓ / ปีการศึกษา ๒๕๕๔ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๔
ทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
  จุลสารทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๕๔ พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๔ พร้อม "สารจากครูใหญ่" ฉบับสมบูรณ์ ไม่มีการตัดทอน
ทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ / ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  จุลสารทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ / ปีการศึกษา ๒๕๕๔ พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๔
ทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔ / ปีการศึกษา ๒๕๕๓
  วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  จุลสารทอสีสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔ / ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔ พร้อม "๖ เส้นทางครูทอสีสร้างกุศล" ฉบับเต็ม