> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"
  วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
  โรงเรียนทอสีได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น โดยมีคุณตาดุษฎี สวัสดิ์-ชูโต เป็นประธานในพิธี มีการฉายภาพวีดีทัศน์พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สารคดีเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน...

นอกจากนี้ยังมีคำกลอนซึ่งแต่งโดยครูนาง การแสดงจินตลีลาของนักเรียนชั้น ป.๑ และเรียงความที่แต่งโดยนักเรียนชั้นไปชมภาพกันเลยค่ะ