> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

มนต์รักอักษร ตอน "ปริศนาคำทาย"
  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ในสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ของการแข่งขันเกมปริศนาภาษาไทย เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมมนต์รักอักษร

ปริศนาในเกมนั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ วรรณคดี (บทกลอน) หลักภาษาไทยที่เด็กๆ ได้เรียนมา โดย ป.๑ เป็นเรื่องของ "พยัญชนะและสระ", ป.๒ เรื่อง "ไตรยางค์ มาตราตัวสะกด", ป.๓ เรื่อง "สำนวนไทย คำสุภาพ" และป.๔-๖ เรื่อง "คำพังเพย สำนวน สุภาษิตไทย คำราชาศัพท์ สัญลักษณ์ภาษาชีวิต"

อย่างเช่น ป.๔ เกมจะแบ่งออกเป็น ๓ ด่าน 'ด่านแรก' เกมทายภาพปริศนาคำพังเพย 'ด่านที่สอง' เป็นเกมปริศนาคำกลอน 'ด่านที่สาม' เป็นเกมสัญลักษณ์ปริศนาภาษาชีวิต เพื่อให้เด็กได้ทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว ฝึกเรื่องของความซื่อสัตย์ และเรียนรู้เรื่องการรักษากฏกติกา