> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

การบ้านสำหรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมไม่ครบ ๖ ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๕
  วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครอง ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองตรวจสอบจำนวนครั้งในการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามที่ได้แจ้งไปในสมุดสื่อลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

สำหรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมไม่ครบ ๖ ครั้ง ให้จับประเด็น*จากการอบรมปฏิบัติธรรมครั้งสุดท้าย ซึ่งนำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ในส่วนของธรรมเทศนาและไขปัญหาธรรม จากนั้นส่งไฟล์ข้อความมาที่ parentlife@thawsischool.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ (วันเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนนี้)

*การบ้านนี้ให้ผู้ปกครองจับประเด็น ไม่ใช่การถอดเสียงทุกคำจากการปฏิบัติธรรม ทางโรงเรียนต้องขออภัยหากทำให้เข้าใจผิดก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ