> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

[ภาพ] กีฬาทอสีสามัคคี อนุบาล
  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มีการแข่งขันกีฬาทอสีสามัคคี ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและเด็กเล็ก โดยการแข่งขันกีฬาทอสีสามัคคีของเด็กๆ ในครั้งนี้ได้รวมการแสดงปลายภาคไว้ด้วย

ในการจัดกิจกรรม เกม กีฬาสำหรับการแข่งขันนั้น โรงเรียนได้เน้นในเรื่องของพลังกลุ่ม ทักษะและความใจสู้ของเด็กๆ ที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ทั้งฝีเท้า จังหวะ และความพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้กันมาตลอดภาคเรียนนี้ค่ะ ขอขอบคุณทีมผู้ปกครองถ่ายภาพภาคสนามไว้ ณ ที่นี่ด้วยค่ะ ขอเชิญรับชมภาพบรรยากาศบางส่วนได้จากที่นี้ค่ะ

** ผู้ปกครองท่านใดต้องการไฟล์ภาพ สามารถนำ Thumb Drive มา Copy ไฟล์ได้ที่คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียน หรือขอยืมแผ่นได้จากครูประจำชั้นค่ะ