> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

[สื่อห้อง] การแข่งขันหมากล้อมของนักเรียนชั้น ป. ๔-๕
  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ตามที่ทางโรงเรียนนำการเรียนหมากล้อมเข้ามาสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น ขณะนี้การเรียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางคุณครูผู้สอนและทางโรงเรียนจึงกำหนดจัดการแข่งขันหมากล้อมขึ้น เพื่อเป็นสนามให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการเล่นหมาก การคิด ไตร่ตรอง และการดูจิตพิชิตใจตนเอง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. (เลิกเรียนตามเวลาปกติ)

* เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจร นักเรียนในระดับชั้นที่ไม่มีการแข่งขัน ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้รับลูกกลับทันที

** ข้อมูลจากข่าวนี้จัดไว้ในสมุดสื่อเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖