> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

[สื่อห้อง] เรื่องแบบสอบถามจากทีมทอสีรักษ์โลก
  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ทางทีมทอสีรักษ์โลกขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยให้เป้าหมาย "ZERO WASTE" และ "ตะกร้าเดียวเที่ยวทั่วงาน" ในงานม่วนชื่นฯ ครั้งที่ 2 ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยมีขยะถุงดำที่ไม่สามารถคัดแยกได้ นำส่งกทม. เพียง 10 ถุง ต่างจากงานม่วนชื่นฯ ครั้งที่ 1 ถึง 30 ถุง ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่สามารถคัดแยกได้ทั้งหมด

ทางทีมทอสีรักษ์โลกจึงขอทำแบบสอบถามท่านผู้ปกครองหลังการจัดงานในส่วนของการจัดการขยะอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดงานและโครงการอื่นๆ ของทอสีรักษ์โลกต่อไป

ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามส่งกลับมาที่สมุดสื่อลูกด้วยนะคะ