> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

[สื่อห้อง] แจ้งเปลี่ยนกำหนดการอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๑๒-๑๔
  วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๑๒-๑๔ จึงขอแจ้งกำหนดการอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ดังนี้

ครั้งที่ ๑๒ ๑๓-๑๔
นำโดย พระไพศาล วิสาโล พระอาจารย์ชยสาโร
กำหนดการเดิม จ. ๔ ก.พ. ๕๖ อา. ๑๐ ก.พ. ๕๖
กำหนดการใหม่ อ. ๕ ก.พ. ๕๖ ส. ๒ มี.ค. ๕๖
เวลา / สถานที่ ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น.
โรงเรียนทอสี
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
โรงเรียนปัญญาประทีป
หมายเหตุ พระอาจารย์ฯ ติดภารกิจ เนื่องจาก
ตรงกับช่วงตรุษจีน
พระอาจารย์ฯ
จึงเมตตา
เลื่อนการอบรมให้

ทั้งนี้  ทางฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครองจะออกสื่อเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมอีกครั้งหนึ่ง  ขอให้ท่านจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ  โอกาสนี้

*ข้อมูลจากข่าวนี้จัดไว้ในสมุดสื่อเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถตอบรับได้ในสมุดสื่อของลูก ภายในวันจันทร์ที่ ๗ มกราคมนี้ค่ะ