> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

ด่วน!!! โรงเรียนทอสีเปิดจำหน่ายชุดนักเรียนครั้งที่ ๒ 
  วันที่ ๒ - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประกาศ : โรงเรียนทอสีจะเปิดให้มีการจำหน่ายชุดนักเรียน ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสที่ ๒ และวันศุกร์ที่ ๓ เม.ย. ๕๘ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
“ชื่นใจครูพุทธปัญญา” 
  วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ในช่วงปิดเทอมโรงเรียนทอสีจัดกิจกรรม “ชื่นใจครูพุทธปัญญา” จัดขึ้นที่ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสรุปวิเคราะห์การเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนทอสี โดยคุณครูทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจะนำเอาผลงานที่ตนเองชื่นใจและแสดงถึงการเรียนรู้ของเด็กๆที่ผ่านมานำมาจัดแสดงเพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่เด็ก ได้เรียนรู้และสิ่งที่เด็กๆได้พัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีวิตและคุณธรรมต่างๆ โดยในปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆ คือการดำเนินกิจกรรมจะแบ่งคุณครูออกเป็น ๔ กลุ่มในการร่วมกิจกรรม ๑.กลุ่มของนักเรียน จะมีหน้าที่เป็นนักเรียน ๒.เสียงสะท้อนด้านคุณธรรมและวิชาชีวิต ๓.เสียงสะท้อนทักษะวิชาการ ๔.เสียงสะท้อนผู้สอน โดยให้คุณครูในแต่ละกลุ่มทำหน้าที่ตามหน้าที่กำหนด แล้ววนสลับกลุ่มให้ความคิดเห็น กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอน
“ปู๊น ปู๊น ท่องโลก ส.ค.ส.” ก้าวที่เก้าของละครหุ่นเงา 
  วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล ๓ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงละครหุ่นเงา ครั้งที่ ๙ เรื่อง “ปู๊น ปู๊น ท่องโลก ส.ค.ส.” โดยมีผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้าชมการแสดงอย่างเนืองแน่น
นิทรรศการอนุบาลแรกแย้ม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  วันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ถัดจากนิทรรศการประถมเปล่งบานของพี่ๆชั้นประถมศึกษามา ๑ สัปดาห์ คราวนี้เป็นน้องๆในระดับชั้นอนุบาลที่จะมาแสดงศักยภาพให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นใน นิทรรศการอนุบาลแรกแย้ม เพื่อสรุปภาพการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมถึงกระบวนการพัฒนาเด็กตามหลักการศึกษาพุทธปัญญาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และให้เห็นถึงทักษะทางการนำกระบวนการเรียนรู้มาถ่ายทอด
ด่วน !!! ทอสีรับสมัครครูและบุคลากรหลายตำแหน่ง 
  วันที่ ๙ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  โรงเรียนทอสีกำลังรับสมัครครูและบุคลากรหลายตำแหน่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูปิ๊ง ฝ่ายวิชาชีวิตครู ๐๒-๗๑๓๐๒๖๐-๑ ต่อ ๑๐๗ มือถือ ๐๙๑-๗๗๖๒๐๗๕ คลิ๊กดูเอกสารเพิ่มเติมด้านล่างนี้
มอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักกีฬาดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ประกาศ : เรื่องชำระค่าธรรมเนียมประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ปกครองสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน และเพื่อให้การจัดห้องเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง โปรดชำระเงินให้ตรงตามกำหนดเวลาดังกล่าว
 
ทอสีรักษ์โลก จัดโครงการ "Give and Take"
  วันที่ ๒ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เนื่องจากใกล้วันสิ้นปีการศึกษา ทางโครงการทอสีรักษ์โลก จึงมีโครงการ “Give and Take” ให้พี่น้องชาวทอสีนำชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้านักเรียน หนังสือเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้ว มีสภาพดีพร้อมส่งให้ผู้อื่นใช้งานต่อได้ มาแลกเปลี่ยนกัน (หากสภาพใช้งานจนคุ้มค่าแล้ว สามารถบริจาคในส่วนของทอสีรักษ์โลกไม่รวมโครงการนี้นะคะ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้ให้และยินดีเป็นผู้รับ โดยมีขั้นตอนการรับแลกเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียนดังกล่าว คือ
นิทรรศการประถมเปล่งบาน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗
  วันที่ ๒๔ - ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  งานนิทรรศการประถมเปล่งบานเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนทอสีจัดขึ้นเพื่อสรุปภาพการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ รวมถึงกระบวนการพัฒนาเด็กตามหลักการศึกษาพุทธปัญญาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และให้เห็นถึงทักษะการทำงานของเด็กๆ ถึงแม้ในแต่ละปีหน่วยการเรียนรู้ที่เด็กๆได้เรียนก็จะเหมือนเดิม แต่นิทรรศการของเด็กๆไม่เหมือนเดิม นิทรรศการในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ
"กุศลวาทะ ประดู่" เปล่งบาน
  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันนี้ (๒๔ ก.พ.๕๘) เด็กๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประถมเปล่งบาน “กุศลวาทะ ประดู่” กิจกรรมปลายภาคซึ่งต้องใช้ปฏิภาณในการโต้วาทีกันอย่างสนุกสนาน
 
Next