> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

ห้องเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ ๒ 
  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
  วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนทอสีจัดกิจกรรม ห้องเรียนพ่อแม่ครั้งที่ ๒ โดยครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ “การรู้จักตัวเอง” นำโดย คุณจุฬารัตน์ อินทรมหา (แม่แจง) ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครอง มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
การแสดงหุ่นสายเสมา 
  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เด็กๆระดับชั้นอนุบาล ๓ ได้ไปชมละครหุ่นสายเสมา เรื่อง “เด็กชายใบโพธิ์” ที่โรงละครหุ่นสายเสมา การไปชมละครหุ่นสายครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำละครหุ่น รูปแบบละครที่หลากหลาย เรียนรู้ศิลปะของชาวไทยอีกทั้งเด็กๆยังได้เรียนรู้การทำหุ่นสายด้วยตัวเองเพื่อเป็นข้อมูลในการทำการแสดงปิดภาคของระดับชั้นอนุบาล ๓
ปฐมนิเทศผู้ปกครองที่จะเข้าร่วมค่ายงอกงาม 
  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ในช่วงเช้าวันนี้ (๑ ก.พ.๕๙) มีการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองที่จะเข้าร่วมค่ายงอกงามของนักเรียนระดับชั้น ป.๕ และ ป.๖
ม่วนชื่น น้องพี่ ทอสีสู่เหย้า ครั้งที่ ๓ 
  วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
อ.๓ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของเพื่อนในธรรมชาติ 
  วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เด็กๆระดับชั้นอนุบาล ๒ ได้ไปทัศนศึกษาที่เขาดิน การไปทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของเพื่อนร่วมโลกในธรรมชาติ เรียนรู้ประเภทของสัตว์ ที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละประเภท วงจรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิด อีกทั้งการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ เหมาะสมกับสถานที่ ปลุกจิตสำนึกให้เด็กๆเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และดูแลสัตว์ต่างๆ
เวทีหนูน้อย ๒๗ ม.ค. ๕๙ 
  วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  เวทีหนูน้อยประจำวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นของระดับชั้นอนุบาล ๑ มีทั้งหมด ๔ ชุดการแสดง
อาหารของครัวโรงเรียนทอสี ได้รับใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับ ดี 
  วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
การทดสอบและประเมินเด็กเป็นรายบุคคลด้วยวิธีทดสอบทางศิลปะ (Non-Verbal Screening Test) 
  วันที่ ๒๕ - ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
ร่วมประมูลของที่ระลึกชิ้นพิเศษ งานม่วนชื่นน้องพี่ ทอสีสู่เหย้า ครั้งที่ ๓
  วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  ร่วมประมูลของที่ระลึกชิ้นพิเศษ งานม่วนชื่นน้องพี่ ทอสีสู่เหย้า ครั้งที่ ๓ ๒๕ ปี ทอสี ทอรัก ถักความดี วิถีธรรม
ห้องเรียนพ่อแม่ผู้แสดงโลก ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๙
  วันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
Next