> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

ครูอนุบาลอบรม BBL พัฒนาการเรียนการสอน 
  วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  วันนี้ (๒๔ เม.ย.๕๗) คุณครูอนุบาลโรงเรียนทอสีกว่า ๒๐ ท่าน เข้าร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของสมอง (Brain Based Learning; BBL) ณ บริเวณห้องสมุดโรงเรียนทอสี โดยมีครูแหวว กานต์สินี ศรีเชาวน์นนท์ และครูต้น ทัศน์เนตรดาว โสรัต เป็นผู้นำกระบวนการ
โรงเรียนทอสีขยายโอกาส รับนักเรียนเพิ่มเติม ด่วน!!! จำนวนจำกัด 
  วันที่ ๑๘ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  โรงเรียนทอสีเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๗๑๓-๐๒๖๐-๑
 
ตารางกิจกรรมโรงเรียน เม.ย.-มิ.ย. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ทางโรงเรียนขอแจ้งตารางกิจกรรมโรงเรียนระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
งานวัดลอยฟ้าคึกคัก ญาติธรรมนับพันแห่ฟังพระอาจารย์ชยสาโรแสดงธรรม 
  วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาแสดงธรรมบรรยายในวันสุดท้ายของงานวัดลอยฟ้า โดยมีญาติธรรมนับพันแห่เข้าฟังจนแน่นโรงแสดงธรรม
ชื่นใจครูพุทธปัญญา 
  วันที่ ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ในช่วงปิดภาคเรียนมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดอยู่อย่างสม่ำเสมอก็คือ กิจกรรม ชื่นใจครูพุทธปัญญา จะให้ครูในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเป็นขั้นตอน ‘ปฏิเวธ’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตนและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
รับสมัครครูด่วน 
  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะครูทอสีจัดกิจกรรมให้สามเณรรากแก้ววัดพระราม ๙
  วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  วันนี้ (๑ เม.ย. ๕๗) เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. คณะครูโรงเรียนทอสี ประกอบด้วยครูแหม่ม ครูนุช ครูรุจ ครูหน่า ครูชาญ ครูเก่ง และครูตุ้ม ได้เดินทางไปบรรยายให้ความรู้กับคณะสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสามเณรรากแก้ว ณ วัดพระราม ๙ โดยมีการฝึกกิจกรรมเจริญสติ เล่าพุทธประวัติ และทำกิจกรรมพิมพระพิมใจ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนโรงเรียนทอสีเข้าร่วมโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดพระราม ๙ ทั้งสิ้นจำนวน ๖ รูป
 
ฝ่ายปัจจัย ๔ พัฒนาไม่หยุดยั้ง
  วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  อาหาร อาคารเรียนที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค คือสิ่งที่ฝ่ายปัจจัย ๔ โรงเรียนทอสีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร
งานส่งพี่ ป.๖
  วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา... แต่ความทรงจำยากจะเลือนหาย งานส่งพี่ ป.๖ ปีนี้ น้องๆ ประถมทุกชั้นปี ต่างตั้งใจฝึกซ้อมการแสดงมามอบเป็นของขวัญให้พี่ๆ ป.๖ โดยเฉพาะ
งานนิทรรศการ "ประถมเปล่งบาน" ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๑๘ - ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  งานนิทรรศการ "ประถมเปล่งบาน" เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีแต่ในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกันออกไป เป็นงานนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้มาตลอดภาคการศึกษา นิทรรศการประถมเปล่งบานในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ
 
Next