เด็ก ป.๓ เปรียบเทียบตนเองกับเมล็ดข้าว
  วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  เนื่องจากปีนี้ นักเรียนชั้น ป.๓ ได้เรียนเรื่องของ "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี" เด็กๆ ทุกคนจึงได้เขียนบันทึก "เปรียบเทียบตนเองกับเมล็ดข้าว" ครั้งนี้ได้เก็บงานเขียนของน้องสาธุมาให้อ่านกันค่ะ

ด.ช.สาธุ วงศาโรจน์ ได้เขียนเปรียบเทียบตนเองกับเมล็ดข้าว โดยใช้หลักโพชฌงค์ ๗ มาประกอบในการเขียน มาดูกันค่ะว่าน้องสาธุเขียนไว้อย่างไรบ้าง . . .