*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

ประถมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
  วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
อนุบาลเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
  วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
One Proud Day
  วันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
วันลอยกระทง
  วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ลงทะเบียนเรียนพิเศษบ่าย ๒/๒๕๕๗
  วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ครูอนุบาล๓ ประเมินนักเรียนเพื่อเรียนป.๑/๒๕๕๗
  วันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประชุมตัวแทนผู้ปกครอง
  วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
อบรมผู้ปกครอง
  วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
๑๕.๓๐ น. ครูประชุมรวม
  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
สัมภาษณ์ผู้ปกครองป.๑/๒๕๕๘
  วันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่๕ โดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗