*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

เยี่ยมชม/เปิดห้องโพธิ/ป.๓ ไปมาบเอื้องครั้งที่ ๒
  วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ไหว้ครู
  วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อบรมเรื่องหลักการจัดการพฤติกรรม โดยนพ.ดุสิต
  วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๖ไปกรมทรัพยากรธรณี
  วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
หล่อเทียนพรรษา
  วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๒ ไปทริป happy farm
  วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๕-๖ ไปโรงเรียนปัญญาประทีป
  วันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เยี่ยมชม
  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองนำโดยพระภูวดล
  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประชุมผู้ปกครอง ป.๑ เรื่องการวัดประเมินผล
  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ส่งแบบสอบถามเรียนต่อปี ๕๙ ให้ผู้ปกครองอนุบาล ๒
  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
แข่งขัน มนต์รักภาษาเพลง
  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ถวายเทียนพรรษา
  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาประทีป
  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
นักเรียนปิดกลางภาค
  วันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
กิจกรรม "ปิดห้องโพธิ"
  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันภาษาไทยแห่งชาติ
  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ครูหยุดประจำปี
  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันเข้าพรรษา
  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘