*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดห้องเรียนโพธิ
  วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
หล่อเทียนจำนำพรรษา
  วันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
เลื่อนการอบรมประถมศึกษาตอนต้น
  วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  แจ้งเลื่อนการอบรมประถมศึกษาตอนต้น โดยกำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบหลังจากวันที่ ๓ ก.ค.๕๗
 
ถวายเทียนจำนำพรรษา
  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
กิจกรรมครู: ทำไมธรรมะ
  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
อบรมความเข้มแข็งทางใจ พญ.อนัญญา สินรัชตานันท์
  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
วันเข้าพรรษา
  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ชดเชยวันเข้าพรรษา
  วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
เลื่อนการอบรมประถมศึกษาตอนปลาย
  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  แจ้งเลื่อนการอบรมประถมศึกษาตอนปลาย โดยจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนหลังจากวันที่ ๓ ก.ค.๕๗
 
๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๒ โดยพระภูวดล ปิยสีโล ณ ทอสี
  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
เยี่ยมชมโรงเรียน
  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
กิจกรรมครู: ทำไมธรรมะ
  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
วันภาษาไทยแห่งชาติ
  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗