*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประถม+จำหน่ายหนังสือ/อุปกรณ์
  วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
หยุดราชการพิเศษ
  วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันฉัตรมงคล
  วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประชุมผู้ปกครองอนุบาลช่วงเช้า อ.๓/ช่วงบ่าย อ.๒ จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์
  วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เปิดเตรียมความพร้อมผู้ปกครองอยู่ด้วย
  วันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อบรมปฐมพยาบาล
  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันพืชมงคล
  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
Follow up ห้องเรียนพ่อแม่
  วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประชุมผู้ปกครองประถมช่วงเช้าป.ต้น/ช่วงบ่ายป.ปลาย
  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อบรมภาษาชีวิตผู้ปกครองใหม่
  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เปิดเทอม ป.๑
  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เปิดเทอมประถม ๒-๖
  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อนุบาลทั้งหมดเปิด/นักเรียนใหม่นอน
  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อนุบาลทั้งหมดเปิด/นักเรียนใหม่นอน
  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
One Proud Day
  วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘