*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
หยุดประจำปี
  วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เปิดเรียน
  วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๗ โดยแพทย์หญิงอมรา มะลิลา
  วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ศรัทธาสตรีท
  วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ครูไปวัดญาณเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
  วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๒ family trip
  วันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๖ ออกภาคสนาม ณ หนองป่าพง
  วันที่ ๑๕ - ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
กิจกรรมครู: ทำไมธรรมะ
  วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๕ ทัศนศึกษา + พิธีอาจริยบูชาหลวงปู่ชา
  วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันครูอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา วันครู (หยุด)
  วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ห้องเรียนพ่อแม่ ๑ อนุบาล๓-ประถม
  วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประชุมคณะกรรมการ
  วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ห้องเรียนพ่อแม่ ๑ เด็กเล็ก-อนุบาล
  วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๖ ทัศนศึกษา
  วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๔/๑ ไปป่าต้นน้ำ
  วันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ห้องเรียนพ่อแม่ ๑ เด็กเล็ก-อนุบาล
  วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อบรมผู้ปกครอง : รู้จักและเข้าใจลูกวัย ป.ต้น
  วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ห้องเรียนพ่อแม่ ๑ เด็กเล็ก-อนุบาล
  วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ตรวจฟันนักเรียน
  วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๔/๒ ไปป่าต้นน้ำ
  วันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
Thawsi Recital
  วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๖ สอบ O-NET
  วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๓ family trip
  วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ห้องเรียนพ่อแม่ อนุบาล ๓ ขึ้น ป.๑
  วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘