ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า
  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
  กลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ อันได้แก่ โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนสยามสามไตร โรงเรียนทอสี-ปัญญาประทีป รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมในงานดังกล่าว

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ เวทีกลาง (หมายเลข ๒ ในผังงาน) มณฑลพิธีท้องสนามหลวง:

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
                             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  การเสวนา “การศึกษาวิถีพุทธ : เด็กผู้มี
                            ธรรมะย่อมอยู่เหนือชั้นในอาเซียน” นำโดย 
                            พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้า
                            อาวาสวัดจากแดง 

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ม.ล. ผกามาลย์ เกษมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสยามสามไตร และผศ. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ประธานโครงการปริญญาโท สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ดำเนินรายการโดย อาจารย์อนินทิตา โปษะกฤษณะ ผู้บริหารโรงเรียนสยามสามไตร

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  การเสวนา “ หลักชาวพุทธ : หลักการและ
                             ปฏิบัติการเพื่อเป็นชาวพุทธสมแก่นาม” 

๑๑.๔๕ - ๑๓.๐๐ น.  การแสดงดนตรีไทย จากโรงเรียน
                             สยามสามไตร

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  การแสดงดนตรีบันดาลใจ จากโรงเรียน
                            รุ่งอรุณ 

๑๔.๑๕ - ๑๗.๐๐ น.  การอภิปรายธรรม “การน้อมนำโอวาท
                             ปาติโมกข์มาปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน
                             วิถีพุทธ” ดำเนินรายการโดย พระมหาพงศ์
                             นรินทร์ ฐิตวํโส เครือข่ายพุทธชยันตี-สังฆะ
                             เพื่อสังคม

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
๑. ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
๒. นางสาววรัญญา ธีรธรรมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี ชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธชยันตี (สพฐ.) 
๓. ครูสุทธิลักษณ์ น้อยหร่าย ครูพ่อและครูผู้สอนวิชาตื่นรู้ โรงเรียนปัญญาประทีป
๔. นาย พิเชษฐ์ เมตตาจิตร์ ผู้ปกครอง โรงเรียนสยามสามไตร 
๕. นายศุภศิริ สิริโยธิน ศิษย์เก่าโรงเรียนรุ่งอรุณ 
๖. ด.ช.สิทธิเดช เดชคำรณ นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ 
๗. ด.ช.วริศ สุคนธปฏิภาค นักเรียนโรงเรียนปัญญาประทีป
๘. ด.ญ.จิตรพิสุทธิ์ เมตตาจิตร์ นักเรียนโรงเรียนสยามสามไตร 

รายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดการวันที่ ๒๑-๒๗ ก.พ. ๕๖ :
http://www.abota.or.th/

ดูผังงานได้จากที่นี่ค่ะ :
ผังงาน